»
دوشنبه 28 اردیبهشت 1397 شمسی
Monday 21 May 2018 GMT
دوشنبه 13 ديا ما 1591 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
سايت بره سر
الموت من
در سياهكل
منجيل نيوز
لوشان
رودبار آنلاين
شكوفه هاي زيتون
شميران
البرز
سولقان
كن
رودسري ها
طالقان
اشكور
نواي رودبار
 
   شرح مطلب
 نوروز برشما فرخنده باد
محمد عبدالهي (مهرآيين) , چهارشنبه 28 اسفند 1387 ساعت 9:12

سال کهنه درحال رفتن است و بهار درحال آمدن وطلایه دارش یعنی نوروز این کهن ترین وپرمایه ترین وپرطرفدارترین جش ایرانی و بین المللی با گامهای موزون وخوش آهنگ خود دارد وارد میشود و شما نفسهای گرم نوروز را همراه ِ نسیم جانبخش بهاریش دارید احساس میکنید
وایرانیان به پیشواز نوروز چند رسم مهم وجالب داشته وضمن اجرا همواره به آن پایبند می باشند


1- خانه تکانی وپاکسازی " جهت پیشواز نوروز که بهتراست که گردها وزنگارهای مغز را نیز بتکانیم (البته درقدیم خیال می کردند که قلب مرکز احساسات وفرمان دهنده است چون دراثر احساس وعاطفه وهیجان ضربانش زیاد می شد فکر می کردند که قلب همه کاره است درحالیکه افزایش ضربانهای قلب براثر فرمان های صادره از مغزبوده است وبرهمین منوال است که اصطلاحا دل را سرای مهر وکین می دانند)


2- مراسم چهارشنبه سوری که غروب آخرین سه شنبه سال که شب چهارشنبه را درپی دارد با برافروختن آتش به تعداد هفت کوپه ویا حد اقل سه کوپه جهت پریدن ازروی آن برپاکرده وهنگام پریدن از روی آن این جمله راترنّم می کنند : سرخی من ازتو زردی تو ازمن
وچه بجا وپسندیده است که ما افکار ناسازگار باخِرَدِ انسان که مانع وسدی بزرگ برای پیشرفت وتعالی انسان است را نیز به این آتش سپرده وروان خود را از شراین دیوان برهانیم که ازآن جمله است خرافات وتعصب وجعل وجهل


3- چیدن سفره ء هفت سین (1)
واما سفره هفت سین که درشب چهارشنبه سوری و نوروز پهن میکنند ریشه اش ازکجا ومعنی ومفهوم آن چیست ؟ :
اولا هفت سین باید پارسی وخوراکی و ریشه گیاهی داشته باشد: و این هفت سین نماد هفت سپنتا (مقدس) یعنی


نماد هفت ابرفرشته بشرح زیر است :


: -1 فرشته اردیبهشت


2- فرشته خرداد


 3- فرشته امرداد


 4- فرشته شهریور


 5- فرشته بهمن


 6- فرشته سپندارمز (اسفند ماه )


که این شش فرشته بهمراه اهورامزدا میشوند هفت ابر فرشته یا هفت سپنتا وسپنتا یعنی مقدس وبه احترام این سپنتاها . فقط حرف اول آنها .* س * را می گفتند وهریک از" سین "های این "هفت سین " نماد یکی ازاین هفت سپنتاها یا ابر فرشته هااست وما مجاز نیستیم هر چیزی که حرف اول آن س است جزء هفت سین محسوب کنیم مانند سکه وسنجاق وسمبل وسماور .....ودرهمین راستا مولوی شاعر بزرگ میفرماید رو سینه را چون سین ها هفت آب شوی ازکین ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو که متاسفانه درویرایشهای بعدی دردیوان مولوی بزرگ این بیت شعررادستکاری کرده و بخیال خودشان خواسته اند آنرا اصلاح کنند ونوشته اند روسینه را چون سینه ها هفت آب شوی ازکینه ها که فاقد معنی است زیرا منظور مولوی ازسین ها را نقهمیده ودرک نکرده اند زیرا سینه که باهفت آب شسته نمیشوند آن ابر فرشته ها هستند که پاک هستند وچون هفت تا هستند مولوی میفرماید هفت آب شوی ازکین ها ... واما نمادهای هفت سین


 -1سبزی نماد فرشته اردیبهشت


 2- سنجد نماد فرشته خرداد


 3- سرکه نماد فرشته امرداد


 4- سمنو نماد فرشته شهریور


 5- سماق نماد فرشته بهمن


 6- سیب نمادفرشته اسپندارمز


7- سیر نماد اهورا مزدا است


 


* سبزه *: نمودار ِ گلهای زیبا و زینتی ، سرسبزی و خرمی 


*سیب *: میوه ای بهشتی و نماد ِ زایش .


* سمنو* : از جوانه ی گندم ، نماد رویش و برکت


سنجد *: بوی برگ و شکوفه ی آن محرک ِ ونما د عشق و دلباختگی ست. و ...
*
آینه و شمع * بر سر سفره هفت سین نیز نماد ِ نور و روشنایی و شفافیت است.


معمولا * تخم مرغ * نیز بر سر سفره ی هفت سین هست که نماد ِ نطفه و باروری و زایش است. و نیز در اساطیر ِ ایران ، " جهان هستی ، تخم مرغی شکل است و زرده اش نمودگار زمین است. ..و ماهی ِ زنده نیز نماد سرزندگی و شادابی ا ست.
پس عزیزان باردیگر جهت یادآوری عرض میکنم که هفت سین باید نماد هفت ابر فرشته یعنی هفت سپنتا باشد ولذا برسرسفره هفت سین خود فقط وفقط سین های زیررابگذارید ونه چیز های دیگر که حرف اول آنها ( س ) است :


-1 سبزی


 2- سنجد


 3- سرکه


 4- سمنو


 5- سماق


 6- سیب


7- سیر
توضیح اینکه : گاهی می بینیم ویا می شنویم که برخی ها بدون آگاهی از فلسفه هفت سین می گویند که : درابتدا هفت شین بوده وبعد مبّدل به هفت سین شده است مثل : شراب وشمع و... یعنی هفت تا" شین "را ردیف می کنند الا آخر درحالیکه نزد ایرانیان کهن نام شمع افروزه بود ویا شراب را باده می گفتند که جهت اطلاع بعرض رسید


فلسفه نوروز :
نـوروز از هـزاران سـال پيش بـه ايـن سـو بـه عـنوان بزرگ‌ترين و مردمـی تـرين جشـن ملـی بـوسـيلـه ملت هــای گـونـه گـون در آسیا ونیز تعدادی ازکشورهای جهان به عـنوان آغـاز بـهــار بـا سـرور و وشادی وشعف گرامی داشته میشود
نـوروز، جشـن زايـش و رويـش، پـرورش و آفـرينـيش طـبـيعـت اسـت که پـيشيـنه و ريـشه‌ در تـاريـخ بـاسـتان دارد و بـه عـنوان پرمـايـه تـرين جشـنی که در خـود ويـژگـی هــا وسـنت‌هــای پسـنديده ای را نهـفته دارد،
شــمـاری از پـژوهشـگـران و سـخـن پـردازان، ريـشـه تـاريـخی جشـن نـوروز را بـه جـمشـيد نسـبت داده اند و آنــرا " نـوروز جمشـيدی" نامـيده اند
امـا شـمـاری دیگر از پـژوهشـگـران و تـاريـخ ‌‌نگـاران بريـن نظرند كه جشـن نـوروز پيش از جمشـيد و قرن‌ هــا قبل از زردشـت نيـز برگزار می‌ شــده اســت..
و نوروز چنان باروح وجسم ایرانیان عجین شده است که بهیچ عنوان ازآن جدانشده ونخواهد شد وتمام اقوام ایرانی شدیدا به آن پایبند بوده اند بویژه هموطان آذری زبان که مشهور است که بهیچوجه من الوجوه از مراسم شب عید درمنزل خود صرفنظر نکرده وبقولی دیگر بایرام گحه سی را بادنیا عوض نمیکند
دزطول عمر نازنینتان نوروزهای زیاد راهمراه باعزت واقتدار ببینید وهمیشه شاد وهمیشه وخرم باشید
هرروزتان نوروز باد نوروزتان پیروز باد
گرچه به ناچارسخن به درازا کشید با این حال نظر شما گرامیان را به قطه شعر ناقابل زیر جلب می کنم

بگذشت زمستان ُو" برف ُوهَمِه یخبندان
سُستی ُو رکود وغم " بگرفت دگر پایان
فصلی که نما دش خود " مرگ ُضَعفا بودی
چون دید بهار آید " بگریخت ازاین میدان
باران بهاری هم " خود لطف ُوصفا بخشد
برجُملهء باغات وُ " دشت ُودمن ُوبُستان
جای همه سرما را " تلطیفِ هوا گیرد
خیل ُضَعفا ُفرصَت " یابد که بگیرد جان
موجود ظریف ُگل " ُ هرگز نشدی قادر
ظاهر شود ُو ماندَ " زنده به یخ وطوفان
یا بلبل شوریده " باجسم نحیف خود
درفصل زمستان چون ؟ " گردد زخطر پنهان
جمله حشراتی کو " وی را َنبُوَد لانه
درفصل زمستان خود " جان را بدهند تاوان
بسیار ضعیفان کو " زنده به جهان باشند
ازآمدن ِفصل ِ" گلها بشوند شادان
از خیل ضعیفان بین " پیران وکهنسالان
کز آمدن فصل ِ" سرما بُدِه بَس نالان
چون بوده همی شهره " درگویش این مَردُم
کاین فصل زمستان " جان" بستاندازاین پیران
ازدید گهِ عاقل " این فصل شتاء باشد
یک آیتِ نومیدی " هم پایگهِ حرمان
امید اگر زِنسان " بگرفته شود میرد
باید ِبکشَی زین رو " بریَاس خطِ بُطلان
برعکس شتاء بینی " این فصل بهاران را
کآیت ز ِرجا دارد " امید کنُد بُنیان
چون مَطلع این موسَم " نوروز بُوَد بی شک
خود باعث امُیّد است " بریاس دهد پایان
نوروز گرامی دار " ا َرشایق اُمّیدی
کین جشن " بحق باشد " شَهکار همه دوران
جمشید بُوَد شاهی " کوبانی ِنوروز است
گرنیک بیندیشی " کاریست بَسی شایان
از بس شده با خون ِ" فرهنگی ما مَمزُوج
نوروز بُوَد جان ِ" این ملت ِ جاویدان
وین جشن اگرخواهی " بگریز زناپاکی
گردِ منزل ومغزت " یکسر همگی بتِکان
درگام نخستینش "گرد از ُمخ خود برگیر
انوارِ محبت را " برجای هَمُو بنشان
وانگاه به پا دار آن " آیین کهن سوری
هنگام پریدن ها " این شعرنکو برخوان
زردی توشد ازمن " سرخی منم ازتو
بسپر همه ناپاکی " تا پاک نمایی جان
هم جعل وخرافاتت " بسپار براین آتش
تا پاک کنی مغزت " ازحیطه این دیوان
وانگاه بگسترخود " آن سفره ء هفت سینت
یک یک همه سین هارا" برسفره نِکوُ بنشان
سیر وسَمَنوُ سِرکه " سیب و سبزی و سنجد
هم سماق را ایندم " بفزای تو براین خوان
تُنگ ِ ماهی ِ قرمز " شهنامه فردوسی
درمرکزِ این سفره " کاریست بسی جانان
چون سال شود تحویل " ازدل آرزو بنما
بهروزی وپیروزی " روکُنَد به هرانسان
خاک ره فردوسی " برچشم همی سایم
فرهنگ همین ملت " زنده شده ازایشان
نوروزگرامی باد " ای هم وطن خوبم
هم برمللی کآنها " هستند ورا خواهان
هم مِهر هم این آیین " جانست به (مهرآیین)
سوگند به دادارم " هم بروطنم ایران

پای نوشت :
(1)
استنادات هفت سین برگرفته شده ازدکترناصرانقطاع نویسنده چندین جلد دستور زبان پارسی ومورخ می باشد

   نظرات

محمدرضاصمیمی
پنجشنبه 13 اسفند 1388 ساعت 14:55

نوروزتان پیروز

-


میلاد اصغرزاده
سه شنبه 11 فروردین 1388 ساعت 10:46

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد از مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی

استاد عبدالهی سلام عید بر شما مبارک

-


علی صفری
سه شنبه 11 فروردین 1388 ساعت 10:41

باسلام بحضور دوست خوبم آقای عبدالهی:

سال نو بر شما وتمامی دوستان وب سایت دیلمستان مبارک باد

- ali.safari61@yahoo.com


رمضانعلی کریمی
سه شنبه 11 فروردین 1388 ساعت 10:33

خیلی خوب بود

-


مجيد بي گناه ميكال
سه شنبه 11 فروردین 1388 ساعت 10:31

بسيار عالي بود
با اجازتون من هم از همين سايت زيبا سال نو رو به تمامي سبز انديشان تبريك مي گم

-


عباس محمد مرادي
چهارشنبه 28 اسفند 1387 ساعت 10:51

خيلي عالي است

-


   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
روستاي آكوجان ، رودبار الموت ديلمي
بازارهاي محلي شمالي: سياهکل، دهه 60 خورشيدي
تصاويري از درياچه ي توريستي ويستان بره سر خورگام رودبار گيلان
روستاي كرمانج نشين سيبن خورگام رودبار گيلان
درختان گردو و سرماي بي موقع، بره سر خورگام رودبار زيتون
جنگجويان ديلمي
برداشت گل گاوزبان در رودبار الموت ديلمي
ابرهايي که پشت سد البرز مرتفع به دام افتاده اند، منطقه رودبار الموت
بهار درياچه ويستان بره سر خورگام رودبار زيتون
بسوي داماش، جاده چلوانسرا به داماش، منطقه خورگام رودبار زيتون
درياچه سد آيت الله بهجت(شهر بيجار) با نمايي از کوه زيباي درفک، منطقه بلوكات رودبار زيتون
وضعيت جاده جيرنده به داماش