»
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 شمسی
Tuesday 18 May 2021 GMT
سه شنبه 10 ديا ما 1594 دیلمی
  منوی اصلی
Skip Navigation Links
درباره ديلمستانExpand درباره ديلمستان
چند رسانه ايExpand چند رسانه اي
زبان Expand زبان
اقوام اوليه و بومي گيلان
نژادپرستي ممنوع
چشم طمع به خاك گيلان
گهواره ديد
نام دریای خزر تغيير كند
درياي ديلم
ميدان تجريش - ُگو َگل!
ديلمستان در حدودالعالم
نوازندگان مارليک
ديدباني گرماور ديلمان
تغيير پول ملي
اقوام غيرفارسي‌زبان
ريتون به شکل گاو نر
قلعه رودبار الموت ديلمي
روستاي ديلمي نشين کندر
مردآويچ ديلمي
واژگان گالشي_ديلمي و گيلکي
ديلمي هاي عراق
طايفه ديلمي ركرک، لرستان
شيرواره
 
   شرح مطلب
 مهاجرت وحشتناک در شهرستان رودبار زيتون
محمد عبدالهي (مهر آيين) , سه شنبه 20 دی 1390 ساعت 17:54

بارها درخصوص شهرستان رودبار واينکه منطقه اي خاص وبي بديل است سخنها رفته است وهم ازلحاظ پيشينه تاريخي پس از کشف آثار باستاني بسيار ارزشمند ومنحصر بفرد ازنصفي وهمچنين کلورز که سابقه تمدن اين ناحيه را به قبل از تاريخ پيوند داد ولي با اينهمه تاريخ مشعشع متاسفا نه " وضعيت ناهنجاري پيدا کرده ومهاجرت ازاين شهرستان به سوي شهرهاي دگر بيدادميکند و بنا به اظهارجناب آقاي رضا کاظمي مديرکل محترم آمار ايران جمعيت اين شهرستان در آخرين سرشماري برطبق پيش بيني هاي بعمل آمده ميبايستي به 147 هزار نفر بالغ ميشد که متاسفانه 104 هزار نفر شد واين نشان ازمهاجرت وحشتناک مردمان اين منطقه به شهر هاي بزرگ جهت دسترسي به امکانات رفاهي مورد لزوم وبالاتر ازهمه دست يابي به شغل وکارميباشد که ميتوان آنرا يکي ازعلل مهم واساسي اين مهاجرت وحشتناک دانست.


 تعطيلي کارخانجات و درنتيجه نبود کا ر ونيز فقدان امکانات رفاهي وهمچنين بيمار بودن بنيه اقتصادي اين منطقه را ميتوان ازعلل اساسي اين پديده برشمرد و وجدانا وخدايي هم حيف است که اين شهرستان با آنهمه محسنات ازلحاظ تنوع آب وهوايي وهمچنين تنوع قومي وگويشي که بدرستي ميتوان آنرا يک ايران کوچک دانست و پتانسيل بسيار بالاي معادنش هم درسطح گيلان بي نظير ونيز با داشتن اينهمه نعمات خدادادي به اين وضع اسفبار دربيايد و حقيقتا هم بايد فکري اساسي وبنيادي براي برون رفت ازاين مشکل کرد زيرا چاره انديشي منطقي وبرنامه ريزي شده را ميطلبد واگر دير بجنبيم ديگر..نه ازتاک نشان خواهد ماند ونه ازتاکنشان


هرگونه بي تفاوتي دراين برهه اززمان جفا درحق اين منطقه بي بديل است وهمين محسنات وخوبيها بوده که آريائيان دربدو ورود به ايران دراين منطقه ساکن شده وبنيانگذاريکي از بالاترين تمدن جهان درهمين ناحيه شدند که باعث افتخار مردم اين منطقه ونيز کشوراست.


 حال بااينهمه اوصاف چرا بايستي منطقه ما باداشتن اينهمه داشته ها باين وضع دربيايد؟؟ تازه عليرغم اينکه در سر شاهراه قرارگرفته ايم وضعمان اين شده است که مي بينيد تصور بفرمائيد اگر مثل منطقه ماسال وبرخي ازشهرهاي ديگراين کشور از شاهراه مواصلاتي دورمي بوديم ودر بن بست قرار ميگرفتيم سرنوشت ما به کجا مي انجاميد ؟؟؟!!!!
حقير تحت تاثير اينهمه زيبايي و وفورنعمت اين ناحيه قرارگرفته و سعي کرده ام چامه ناقابل زير را دروصف اوضاع اين شهرستان آنهم باديدن نيمه پرليوان بسرايم که اميدوارم عليرغم کاستي ها و داشتن نقايص مورد پذيرش شماعزيزان قرارگيرد و..رجاء واثق دارم که باهمت مردان وزنان باتعصب وغيرتمند اين سرزمين نيمه خالي اين ليوان نيز پرگردد " ايدون بادا "

در وصف شهرستان رودبار

هموطن نازنين براين سخن گوش دار تاکه دهم شرحي از منطقه رودبار
منطقه اي بس کهن شامل دشت ودمن قدمت تاريخيش فزونتر ازده هزار
مورخين رابود ايده که اين سرزمين خاستگه فريدون بوده واسفنديار
هروجب ازخاک او حاوي گنجي عظيم که مانده از مردم سابق اويادگار
داده محل نصفي جام زري بالدار تا بکند مستند کين نبود يک شعار
نعمت وزيبايي ديگر اورا ببين رود سپيدش نگر باتحف بيشمار
چواژدهاي دمان براين نواحي روان دمش به منجيل بين سرش برون زين ديار
همي رود تارسد به بحر مازندران درآغش مام خود تاکه بگيرد قرار
مردم کوشاي اين منطقه بي بديل زشهري ودهاتي زارع وهم دامدار
تلاش دارند همي دردمن وکوهسار تانشوند برکسي بغير خود وامدار
هم زفريدون اثر دارد وهم ديلميست تک تک مردان او دارد ازاينان تبار
زنان اين منطقه بسان ماده شيران تيزترازشير نربوند هنگام کار
ورچه شده سربسر خاکش زيروزبر زبهر کاويدن دفينه بيشمار
ليک هنوزهم بود حامله از گنجها زباستاني اثر ويا که ازکانسار
به نقشه معدن خطه گيلان نگر تابشود برشما حقيقتي آشکار
رتبه ممتارآن رسد به اين منطقه هم زتعدد وهم تنوع .کانسار
گر به فليده روي بروخُوِِشِِِِِِِس راببين نزهت وزيبائيش ربايد ازکف قرار
تمدني بس کهن بوده دراين ناحيه بزرگي وشوکتش فزون زحد وشمار
جوبن و اوسترامرز به ديد ديگر نگر دردل تاريخ يين سابقه اين ديار
بود ه سپندارمز نام قديمي وي زقوم آريايي دارد اثر بيشمار
يکايک شهر وهم بخش وده اين ديار حاوي آثاري ازتمدن چندهزار
درخت زيتون او حاوي اکسير ها ميوه زيتون او خاصيتش بيشمار
شاخه زيتون او به منقارکبوتر ازنظرجهاني صلح کند برقرار
برگ همين درختان اگر که جوشيده شد مطمئنا ميدهد کاهش... "خون را فشار
چه گويم ازنعمتش چونکه زبان قاصراست زبهر توصيف آن خاصيت بيشمار
نگر به جمعيتش به لهجه وصحبتش تنوعش را همي درحد ايران شمار
ازلر لوشان او زکرد قوچان او زترک منجيل او ديلم بود رودبار
زتالش وگيلکي دارد اثر منطقه زبرمکي ها نشان مانده بحد شمار
تنوع هوايش شاخص وگويا بود چهار فصلي بود منطقه رودبار
چون به کلشترروي تو چشمه وارش ببين تا که نمايد عيان معجزه اي آشکار
زبين چند تاچنارمحوطه اي بس صغير جوشد بس چشمه و" رود " شود برقرار
به آسمانسراهم گربنمايي گذر واله وشيدا شوي شاکرپروردگار
برو به هرزويلش آن ده بي بديلش که سروباشکوهش مانده زدوران پار
ورکه به تکليم هم سفرکني يک زمان درخت زربين او بگويدت آشکار
که هست خيلي مسن پيرتر ازهردرخت چون َنبُد اندرمسير مانده فراموش وزار
ناصر خسرو گذر برآن نواحي نکرد تاکه پس ازرويتش آوردش درشمار
به کوه دُرفک نگر چاله سرا وديار به چشمهًً گرُگرُوسلانسرکُردلار
اگر که آب گرُگرُ خوري توبعد غذا زود شوي گرسنه براين سخن گوش دار
روح دمد برتن هرکه خورد آب آن خود بنما امتحان کين َنُبود يک شعار
چشمه داماش نيز بسان گرُگرُ بُوَد وچشمه هاي ديگر که هم بُوَند بيشمار
سوسن چلچراغش بُوَد يگانه زيرا منحصرا دريران برويد از اين ديار
بغيراز ايران فقط رويد درلنکران گل بدهد گياهش آخر فصل بهار
خلاصه گويم ترا بصورت اختصار که باشد اين مطالب يکي زصدهاهزار
اگر که ذکري نشد ازهمه شهر وديار همه بُوَند محترم همه گرامي تبار
فقط براي نيل کوتهي واختصار گزيده شد اين روش قسم به پروردگار
ندان تواين گفته ها ز (مهرآيين) کنون بلکه زتاريخ بين ولطف آن کردگار

   نظرات

احمد فتحي سرخني
یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 21:52

با عرض سلام و خسته نباشي حضور مهندس عبداللهي عزيز ، اينجانب پيشنهاد ميكنم اگر امكانش وجود دارد كميته اي فني اقتصادي با حداقل 20 نفر عضو فعال تشكيل شود تا طرح تجاري شهرستان و بطور خيلي ساده نقاط ضعف و قوت و توانائي شهرستان شناسائي شود ، مكان و منابع تامين سرمايه و برآورد هاي كارشناسي در مورد طرح هاي توليدي و صنعتي مشخص گردد ، بعنوان مثال بنده در زمينه توليد فيلتر خودرو در سطح مهندسي اطلاعات لازم را داشته و در صورت تامين منابع مالي و مشخص شدن مكان توليد مي توان با كمترين مبلغ ابتدا توليد فيلتر هوا و صنعتي را در شهرستان رودبار با اشتغال زائي 5 نفر و سرمايه حداقل 100 ميليون تومان و در بخش فيلتر پيچي خودرو با اشتغال زائي 30نفر با حداقل سرمايه 1 ميليارد تومان را عملياتي نمود با اين كار ميتوان به نوعي نياز شهرستان را با اشتغال زائي بومي در زمينه هاي مختلف اجرا كرد در پايان لازم به ذكر است بنده در كليه مباحث دريافت تسهيلات از صنايع ، گرفتن پروانه بهره برداري ، قيمت تمام شده و سيستم ISO TS، زمانسنجي و توليد و گرفتن علامت استاندارد به اندازه كافي اطلاعات عملياتي دارم با تشكر

- AHMADFATHI1353@GMAIL.COM


مريم
پنجشنبه 10 دی 1394 ساعت 11:36

سلام ازديدن اين سايت خيلي خوشحال شدم اينجا ميتونيم حرفامونو بزنيم چرا هيچکس ب فکر مردم رودبار نيست چرا همه بيکارن ؟من خيلي دلم ميخواد کار مناسب پيداکنم اما موفق نشدم من د دختر ديپلمه هستم دوس داشتم برم دانشگاه اما بخاطر شرايط اقتصادي نتونستم حالا از مسئولان خوب شهرمون ميخوام ب داد جونا برسن . باتشکر از مدير سايت.

- maryam.201343@yahoo.com


جواد
شنبه 21 شهریور 1394 ساعت 10:49

با سلام من يه شهروند رحمت آبادي هستم متاسفانه شهرستان ما همه چيز داره اما کسي نيست که روش مديريت کنه هر کي به فکر خودشه جاده توتکابن سندس الان سالهاست بخاطر رانش زمين داره تخريب ميشه هيشکي اصلا توجهي نميکنه اين همه جوون تحصيلکرده بيکار تو شهرستانمون هست اماميبينيم تو ادارات تموم کارمنداش غير بومين وقتي براي من جوون تو شهرم کار نباشه به من بومي بها ندن منم مجبورم ناخواسته برخلاف ميلم مهاجرت کنم به يه شهر ديگه

-


مصطفي
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت 1:14

باسلام اگر کمک کنيم ميتوانيم رودباري در شان قدمت آن بسازيم راهش اين است رودباري هاي مقيم شهرهاي ديگر هر ماه يک ساعت وقت خودرا براي عمران آبادي شهرستان خود صرف کنند تيمي علمي کارآمدفارغ از جريانهاي سياسي تشکيل شود از پتانسيل صنعتي جايگزيني کارخانه هاي گنجه اصلاح علمي باغات زيتون توريست معادن مصالح شن وماسه گل سوسن. چلچراغ پرورش ماهيان پشت سدهاي موجود افزايش سطح زير کشت اراضي باير آبرساني اراضي از طريق سفيدرودگندمکاري اراضي ديم گردوکاري کارخانجات سيمان ميشود رودبار عزيز را توسعه داد فقط کافي است خودمان بخواهيم

-


مصطفي فروزنده
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 ساعت 1:13

باسلام پتانسيلهاي زيادي در شهرستان وجوددارد که به تعدادي از آنها اشاره ميکنم نميدانم چرا با اين همه امکانات کاري براي اين شهرستان انجام نميشود وجود دوسدبراي کاربردهاي کشاورزي برق و... وجود بيشترين معادن سيمان زغالسنگ سنگ ماسه امکان استقرار صنايع شيميايي و پتروشيمي فقط در اين شهرستان کشت زيتون برنج گندم گياهان دارويي انار حتي زعفران. تمامي زيرساختها توريست سلانسر دره دشت سيدشت سوسن چلچراغ و... زيتون به عنوان يک محصول استراتژيک. سرو هرزويل دامداري پرورش مرغ و بوقلمون ماهيان سردابي و گرمابي دلقک بعنوان منطقه توري

-


حشمت
چهارشنبه 6 اسفند 1393 ساعت 23:34

سلام من هم بچه رودبار هستم حدود13 سالي هستش که از شهر خودم دورم،و ساکن تهرانم، وبه دليل نبودن کار مجبور به ترک شهر شکوفه هاي زيتون شدم واقعا چرا مسوولان به فکر شهرستانها نيستند

-


محمد علي احمدي فتلکي
جمعه 12 دی 1393 ساعت 0:48

زيبايي رودخانه گوهر رود که منطقه سياحتي الش دشت را ساخته وسپس از کنار تپه تاريخي قلايه تپه وتپه مارليک عبور وبه سفيد رود مي ريزد ديدن کنيد . همچنين اگر مي توانيد از کنار نهر روستاي نصفي بصورت پياده به الش دشت برويد زيبايي اين منطقه را فراموش نخواهيد کرد.

-


الناز
شنبه 17 اسفند 1392 ساعت 23:46

سلام آقاي عبدالهي ممنون از مطالب زيبا و قشنگ شما ميشه درخصوص گويش و لهجه هاي محله محله رودبار مطلب بذاريد
النازم ساکن اهواز

-


مهدي از شهرستان فريدونشهر
یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 0:22

سلام . با توجه به سفري که به شهرستان رودبار داشتم بسيار شبيه شهرستان خودمان يعني فريدونشهر است در شهرستان فريدونشهر که کوهستاني مي باشد داراي رودخانه ها و چشمه سار هاي فراوان - دو سد به نام هاي چشمه لنگان و سد خاکي ميدانک و سد در دست احداث يلان مي باشد در منطقه پشتکوه دوازده هزار هکتار جنگل وجود دارد تونل انتقال آب از شهرستان فريدونشهر به زاينده رود اصفهان اين شهرستان را مهمترين شهرستان استان اصفهان کرده است . وجود گونه هاي مختلف گياهي و جانوري و رويش گل ها و گياهان کمياب مانند لاله هاي واژگون از خصوصيات شهرستان فريدونشهر مي باشد .
شهرستان فريدونشهر شامل اقوام مختلف است که اکثريت آنها بختياري ها هستند در شهر فريدونشهر اکثريت گرجي زبان و فارسي زبان و روستاهاي اطراف ترک زبان و مقدار کمي نيز ارمني ها ساکن هستند که کليساهاي ارامنه در روستاي خويگان جزو آثار ملي منطقه ثبت شده اند که قدمتي بسيار دارند .
آبشار پونه زار از زيباترين آبشار هاي کشور است که در اين شهرستان قرار دارد . ديگر آبشار هاي شهرستان پشندگان - دورک - طزره هستند .
لقب هاي شهرستان فريدونشهر يکي ( بام ايران ) و يکي ( سوييس ايران ) هستند .
بام ايران به دليل اين است که فريدونشهر مرتفع ترين شهرستان کشور مي باشد و سوييس ايران به دليل آن است که شباهت زيادي به دليل کوهستاني بودن به کشور سوييس اروپا دارد .
بلند ترين پيست اسکي کشور در شهرستان فريدونشهر قرار دارد که پيست اسکي بين المللي مي باشد .
معروف ترين سرچشمه فريدونشهر چشمه لنگان است از ديگر سرچشمه هاي فريدونشهر چشمه بابا احمد - چشمه تنگوله - جوب دختر - سراب آبلت وحدت آباد و چشمه خدنگستان مي باشد .
معروف ترين قوم شهرستان فريدونشهر گرجي ها هستند که داراي اصالتي از کشور گرجستان و معتقد به دين اسلام و اهل تشيع هستند و خويشاوندي قومي و تاريخي و فرهنگي با مردم گيلان دارند و داراي زبان و لهجه شبيه گيلاني ها دارند . زبان گرجي نيز داراي الفبا و سيستم نوشتاري مخصوصي است کتاب کامل آموزش زبان گرجي نيز در دانشگاه گيلان چاپ شده است .
يک از جاذبه هاي شهر فريدونشهر چشمه سراب يا پارک معلم نام دارد که داراي آب نماها و تفرج گاه هاي زيبايي است .
قله شاهان کوه زيباترين و مرتفع ترين قله شهرستان مي باشد .
عسل مرغوب معروف ترين توليد شهرستان فريدونشهر مي باشد همچنين ديگر محصولات مانند سيب درختي - سيب زميني - گردو - زردآلو از توليدات باغداران و کشاورزان شهرستان مي باشد .
اماکن زيارتي شهرستان امامزاده سيد محمد روستاي مکدين - امامزاده سيد صالح پشتکوه - امامزاده مشعلدار وحدت آّاد - امامزاده سيد محمد چقا - امامزاده پير علي چشمه لنگان و امامزاده تاج علي فريدونشهر هستند .
از نظر تاريخي اين شهر و شهرستان در دروه هخامنشيان پرتيکان نام داشته که در محل همين شهر شهر باستاني پرتيکان قرار داشته که مکاني آباد در دوره امپراطوري پارس بوده که با حمله اسکندر به اين مکان ويران شده است امروزه آثار و اشياء باستاني مانند مجسمه ها و ديگر اشياء تاريخي در اين شهرستان کشف مي شوند .
با معرفي شهرستان فريدونشهر پيشنهاد مي کنم دو شهرستان فريدونشهر و رودبار خواهر خوانده شوند . اميدوارم به گوش مسيولين برسانيد .

- mahdirafiei46@yahoo.com


فريدون هدايتي شهيداني
چهارشنبه 1 آبان 1392 ساعت 1:25

با سلام من خوشحالم که عزيزان همشهري خودم دست به قلم شده اند ومطالبي مي نويسند دوست دارم با شما تماس داشته ومرا در تاسيس بنياد گيلان شناسي ياري نماييد متاسفانه بعلت مشغله فراوان دوست دارم يادگاري ماندني بر جاي بگذارم من به وجاهت دست تمام فرهيختگان عزيز شهرستان را مي فشارم ودر مقابل يکا يک شما عزيزان سر تعظيم دارم اميد وارم به راه خود موسس بنياد علمي گيلان شناسي وهمچنين خدمتي ناچيز به مردم شريف گيلان علي مکردم علي الخصوص مردم نجيب وباصلبت شهر خوبم رودبار باشم خاک پاکش ياد آور الام ورنج زلزله وبه خاک خفته گاني است که از ياد ها نمي رود وبه به راست قامتان عرصه پيکار وشهادت اداي احترام دارم اميدوارم روح بلند عزيزان به خواب خفته زلزله وسرو قامتان شهيد وايثارگر مرا ياري فرمايند

-
پاسخ:
ديلمستان: با سلام و عرض خسته نباشيد. هيچگونه كانال ارتباطي ارايه نداده ايد . لطفا از طريق ايميل ديلمستان با بنده در ارتباط باشيد . در خدمت شما خواهم بود. اميري نظري برسري


مهدي
پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 4:51

با سلام . به طور اتفاقي با اين سايت آشنا شدم و مشکلات شهرستان شما را خواندم و درد دل هايي که در پيام ها نوشته بودبد را خواندم . متاسفانه بي توجهي به مناطق مهم کشور ناشي از عواملي دارد که آن را توضيح خواهم داد
البته من اهل شهرستان رودبار نيستم و از شهرستان فريدونشهر اصفهان هستم که مشکلاتي شبيه شما دارد .
به نظر من عده اي نمي خواهند شهرستان هايي که داراي منابع زياد و مهمي مثل آب - جنگل - گونه هاي گياهي - تنوع زيست محيطي - منابع غني طبيعي هستند پيشرفت کنند چون مي خواهند منابع آن ها را غارت کنند . علاقمندي من براي ابراز دوستي با مردم رودبار از اشتراکات قومي بين گرجي ها و گيلاني ها و ديگر اقوام آنجا است وجود واژه هاي مشترک زباني نمونه اي از اشتراکات تاريخي ماست . علاقه من به شهر رودبار به دليل تنها شهر ايران است که شباهت زيادي به شهر تفليس گرجستان دارد . در ضمن از مسيولين دانشگاه گيلان براي انتشار مجدد آموزش کتاب زبان گرجي تشکر مي کنم . لطفا سلام مرا به همکلاسي سابق دانشگاهي من خانم فيروزه رجبي دوابسري اهل شهرستان رودبار برسانيد . تشکر

- mahdirafiei46@yahoo.com


محمود قرباني
پنجشنبه 13 تیر 1392 ساعت 1:18

لطفا اگر کسي در خصوص تاريخ رودبار مطلبي دارد براي من ارسال کندسپاسگزارم

- mh_ghorbani2003@yahoo.com


علي محمدي
یکشنبه 8 اردیبهشت 1392 ساعت 10:26

سلام:به نظر من دو دليل مهم باعث عدم پيشرفت و عقب ماندگي اين شهرستان تاريخي شده است
1.وجود پولدارهاي بي تعصب که ريالي براي عمران و آبادي خرج نمي کنند(بازاريها و مغازداران).
2. وجود مسئولان غير بومي که در راس پست هاي مهم هستند.
باتشکر،علي ساکن تهران

- photoehsan20@yahoo.com


قلي
جمعه 29 دی 1391 ساعت 1:40

تمام شهرهاي استان گيلان رشد وتوسعه داشته اند ولي متاسفانه شهرستان رودبار در همان جاي اول خود در جا ميزند

-


برزونوروزي لويه
یکشنبه 5 آذر 1391 ساعت 12:8

من بچه لويه هستم براي کار به تهران امدم حدود10سال ساکن تهران ميباشم خيلي دوست داشتم که نصف حقوقي که اينجا ميگيرم رادرشهرستان خودم ميگرفتم وانجازندگي ميکردم من هميشه براي انتخابات به رودبار ميايم وهرمناسبتي که باشد ولي از شانس من امسال روزتاسواوعاشوراشيفت کاريم ميباشدوخيلي دوست داشتم که درهرزويل بودم براي انتقالي هم اقدام کردم ولي فايده نداشت خيلي دلم براي محله لويه تنگ شده است امسال قرا راست که دسته به داخل شهرستان ببريم ولي چه فايده ازتمامي کساني که دستي دردولت دارندتقاضادارم که فکري بحال شهرستان بکنند من درتهران عذاب ميکشم ازاقي عبدالهي هم کمال تشکررادارم

-


حسين رحيمي داکدره
یکشنبه 8 مرداد 1391 ساعت 21:55

زنده باد هر آنکس که نکو داشت نام وطن../حسين هستم بچه رودبار محله داکدره .الان ساکن بندر عباس شغلم ناخداي کشتي حدودا 20ساله که از شهرشکوفه هاي زيتون به علت نبودن کار.. خدمات رفاهي..بهداشت.. ورزشگاه.. وضعيت کشاورزان بدبخت..وهال که امروزکه نام وشهررودبار که به خاک سپرده ميشود....

- hossin.8133@yahoo.com


احمدرضاابراهيمي لويه
جمعه 23 تیر 1391 ساعت 21:57

من متولد تهران هستم ولي اصليتم رودباريه و اين باعث خوشحاليه که ميبينم بچه هاي رودبار بچه هاي موفقي هستن اميدوارم هر کجا که هستن آدمهاي مفيدي باشن . رودبار دوستت دارم

- aebrahimi52@yahoo.com


محمد عبدالهي مهرآيين
شنبه 17 تیر 1391 ساعت 2:35

درود فراوان و بي انتها بر تمام دوستان و صاحبنظران كه بر اين نوشته ناچيز حقير اعلام نظر فرموده اند و براستي بسيار شادمانم هنگاميكه مي بينم همگي عزيزان دغدغه واحدي دارند و اين حقير را به وجد آورده و درپاسخ به برادر بزرگوارم جناب دكتر مهرگانفرد استاد روانشاسي دانشگاه لازم است كه عرض كنم كه شما باصطلاح خودمان ؛دقيقا روي خال زديد البته نظرات ديگر عزيزان همگي از متانت بسيار بالايي برخوردار بوده و جهت تنوير افكار عمومي داستاني را كه براي خودم اتفاق افتاده همينجا عرض مي كنم
درسال فكر كنم 1380بود كه بخدمت آقاي مهندس لاهوتي معاون عمراني استانداري براي پيگيري درخواست تامين اعتبار اسفالت يكي از محلات شهر رودبار رفته بودم و از آنجاييكه اين مرد محترم جزء هيئت مديره آب و فاضلاب استان گيلان كه محل كارم درآن هنگام بود ارادتم به ايشان بيشتر بود و هنگام خروج از استانداري گفتگوي باصداي بلند و معترضانه فردي توجهم را جلب كرد و لذا ايستادم تا كاملا متوجه شوم كه چرا ايشان ناراحت است
بلي فرد معترض" به طرف مقابلش ميگفت كه من سه سال ونيم !!!!!! در شهرستان رودبار رييس بوده ام و با اينهمه سابقه كار در رودبار اينا فقط اين پست كوچك را به من داده اند !!!
متوجه شدم كه گويا روساي استان براي ديدن دوره به شهرستان رودبار اعزام و پس از كسب تجربه پست مي گيرند و با صطلاح خودمان در شهرستان رودبار دوره طرح كاد را مي گذرانند !!!!
اين حقير در مقالات متعددم درنشريه شكوفه هاي زيتون نظر مقامات استان بويژه استانداران محترم وقت را به رسيدگي به وضع شهرستان رودبار كه پيشاني ورودي استان و آبروي آن است را خواسته ام جلب كنم ولي متاسفانه آنچه كه هرگز بجايي نرسيده فرياد اين حقير بوده
و براستي هنگام ورود به داخل خانه اي اگر درگاه ورودي و حياط آن خانه از نظافت و آراستگي لازم برخوردار نبوده و بهم ريخته باشد شخصيت صاحبخانه و باشند گان آن زير سئوال مي رود و اگر مناسب باشد باعث مباهات خواهد بود .... تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل و بخاطر همينه كه اين حقير با نوشتن يك مقاله در سال قبل در شكوفه هاي زيتون اين ايده مستقل شدن رودبار از استان گيلان را بصورت فرمانداري يكل و يا استانداري بصورت رسانه اي عنوان نمودم و قبلا هم اگر اين ايده بود ولي رسانه اي نشده بود و هم اينك نيز همين مسئله را از زبان فرماندار و بسياري از صاحننظران اين شهرستان مي شنيويم كه بايد فكري براي اين شهرستان كرد و در ويژگي تبديل آن اقلا به فرمانداري ويژه دارند تلاش ميكنند
كه اين حقير بسان شما گراميان آرزوي تحقق آنرا دارم
پيروز و سرافراز باشيد
و در پايان عرض ميكنم كه حق باشماست دكتر مهرگانفر گرامي و ديگر عزيزان و گراميان

- mehraeen_624@yahoo.com


محمدپارسا رضاپور
جمعه 12 اسفند 1390 ساعت 2:27

جناب عبدالهي عزيز :
سلام مطالب شما را خواندم در خصوص مهاجرت شديد شهرستان رودبار آنچه که مشخص است نبودن شغل وبي کاري جوانان باعث مهاجرت مردم شده است ورودبار يکي از شهرستانهاي قديمي ووسيع استان گيلان بوده که براي گيلان فقط وسعت را زيادکرده که ديگر هيچ اهميتي براي استان ندارد ما در جنوب گيلان فقط نظارهگر دعواهاي شرق وغرب گيلان ومسئولين هستيم چرا در شهرستان رودبار همه مسئولين بايد از استان بيايند وبعد از ساعت اداري بروند بعداز گذشت 22 سال از زلزله هنوز ما مشکلات به وجود آمده از آثار زلزله را نتوانسته اييم برطرف کنيم هنوز تعداد زيادي از روستاهاي ما حتي شهر ها ي ما آب آشاميدني ندارند ومردم با مشکلات آثار زلزله دست وپنجه نرم ميکنند وبا چه اميدي در شهرستان رودبار زندگي کنند نه کاري نه کاسبي ونه درامدي پس به ناچار مجبورند ترک وطن کنند ومشکلات مهاجرت وغربت را تحمل کنند 0

-


حسين رضايي زاده
شنبه 22 بهمن 1390 ساعت 22:53

با تشکر از دوستان مطالب بسيار جالبي بود
به نظر مي رسد که شهرستان رودبار به تدريج خالي از منابع انساني با هوش مي شود واين کار در اينده ضريب هوشي شهرستان را به شدت کاهش خواهد داد .
اگر چاره اساسي انديشيده نشود فاجعه اميز خواهد بود.
شهرستاني با داشتن چنين منابع انساني وزير زميني وجنگل و اب وهوايي استثنايي بايد هنوز تاسف ساده ترين امکاناتي که بشر دارد را بخورد .
من به قزوين مهاجرت کردم و مدير توليد در يکي از شرکت هاي قزوين هستم و متاسفانه يا خوشبختانه نزديک به 10 نفر از دوستان شهرستان رودبار با توانايي هاي بسيار بالا به علت نبودن شغل مناسب در شهرستان در اين شرکت مشغول هستند.

- HOSSEIN7816@GMAIL.COM


قاسم جعفري كليشمي
یکشنبه 25 دی 1390 ساعت 0:4

سلام‌عليكم،
شما فقط نقاط شهري را مي‌بينيد بخدا گذري هم به مناطق روستايي بينازيد تا ببنيد در شهرستان ما بي عدالتي كمبود رفاه اجتماعي بيكاري و بدتر از همه مهاجرت از روستاها كه امروزه معضل بزرگي مي‌باشد چه بيداد مي‌كند.
من از روستاي كليشم و همه روستاهاي دهستان كليشم مي‌گويم...
بياييد ببنيد زماني روستاي كليشم خود به عنوان يك مركز ثقل منطقه و به عنوان مركز خريد آباد و پويا بود و بخاطر همين پويايي تمام روستاهاي منطقه نيز رونق داشتند اما امروز تمام اين روستاها فقط به يك سراي سالمندان و شايد اگر واقعا توجه‌اي به اين روستاها نشود به سراي ارواح تبديل شوند.
شما را بخدا بياييد ببيند كدام طرح از طرح هادي چندين ساله رها شده گرفته تا جاده، آب و.... تا مهمترين آن يعني اشتغال فكري برايش شده است يا اقدامي برايش صورت پذيرفته است؟!
حال با توجه به ظرفيت‌هاي بل قوه‌اي كه در اين روستاها وجود دارد از طرح‌هاي گردشگري گرفته تا محصولات دامي و معدني كه هر روستاي آن با غناي فراواني از آن برخوردار است ولي حيف كه مسئولان استان و شهرستان هيچ توجه‌اي به روستاهاي دهستان كليشم ندارند بخدا جوانان اين منطقه دلشان براي اين روستاها مي‌سوزد كه اينچنين در حال پرير شدن هستند.
دهستان كليشم شامل روستاهاي كليشم- ناوه - ويه - خرمكوه- لايه - نوده - انبوه - دگاسر - گردلات مي باشد. البته بايد بگويم خدا لعنت كند كساني را كه باعث شدند روستاهاي زيادي از اشكور تا پيركوه و ... را از سر زمين اباء و اجدادي عمارلو جدا كردند كه اين هم يكي از دلايل اصلي محروميت اين منطقه شده است.

- gh_kelishomi@yahoo.com


مجيد سميعي سيبني
یکشنبه 25 دی 1390 ساعت 0:1

برادران عزيز و گرامي سلام-تمام نظرات را خواندم اين متن پر محتوا ،نظرات پر محتوا را نيز ميطلبيد ولي متاسفانه بعضي از دوستان طبع شعرشان گل كرده و فقط شعر ميگويند راه حل تمام مشكلات در دست مردم است مردم بايد بيدار شوند...

Www.roodbarnews.samenblog.com -


آريا رضايي نودهي
جمعه 4 شهریور 1390 ساعت 23:44

مطالب دوستان را در اين سايت در خصوص مشکلات شهرستان و مهاجرت منفي مرور نمودم. خود نيز يکي از همين مهاجرين هستم که مشکلات شهرستان را لمس کرده ام و هر بار که براي سرکشي ميام باز هم متاسفانه شاهد تغيير مثبتي نبوده و بلکه بر عکس متوجه پسرفتهايي نيز بوده ام از قبيل آلوده شدن عده اي زيادي از جوانان و نوجوانان به انواع و اقسام مواد مخدر.
بايد بپذيريم که مهمترين رکن پيشرفت و توسعه شهرستان نيروي انساني است و البته اگر شهرستان را به مثابه يک سازمان تصور کنيم اهميت اين نکته کاملاً روشن ميشود. سازمانها براي پيشرفت و بقا در اين روزگار همواره نيروهاي خويش را ويرايش کرده و يا افراد زبده جديدي را وارد سيستم ميکنند تا از گردونه رقابت عقب نمانده و از همه مهمتر ور شکست نشوند. متاسفانه در شهرستان رودبار در اين خصوص خوب عمل نشده است. غالب مردم از سطح سواد خوبي برخوردار نيستند، اکثر جوانان تحصيل را رها کرده و به شغلهاي کاذب و موقتي روي مياورند، در بکار گيري نيروهاي زبده در اداره جات ضعيف عمل ميشود، مديران شهرستان نيز ضمن اينکه مناسب و شايسته انتخاب نميشوند از کارايي لازم نيز برخوردار نيستند و اعتقادي به مسئوليتي که پذيرفته اند ندارند، نمونه اش يکي از مسئولين اصلي شهرستان ميباشد به جاي اينکه به وظايف خويش در پستش ميپرداخت در فکر نمايندگي مجلس بود و اساساً هم و غم ايشان تبليغات زير زميني و مخفيانه براي کسب کرسي مجلس بوده و ميباشد.
متاسفانه مردم نيز بنا به دلايلي که ذکر شد آنجا که لازم است آگاهانه در صحنه حضور ندارند و به عنوان مثال در بحبوحه انتخابات قاطي جوهاي کاذب ايجاد شده ميگردند و نيروي کيفي، کارامد، با شهامت و شجاعت، کاردان و متخصص آشنا به مسايل و مشکلات روز را نميتوانند انتخاب کنند. نتيجه اين امر، چينش نيروهاي مشابه در جايگاه هاي استراتژيک و تاثير گذار بوده که برايند تصميمات و سياستگذاريهاي آنها از حد مطلوب فاصله زيادي داشته و فايده اي به حال شهرستان نداشته و امور دستخوش روزمره گي ميگردند.
امروزه مديران و نمايندگان شهرستان ضمن داشتن تخصص و آگاهي لازم بايد شجاعت بيان و پيگيري حل مشکلات را داشته باشند خوشبختانه با تحولاتي که در کشور صورت گرفته و ارتقايي که در منابع ملي صورت گرفته و همچنين ديدگاه مثبتي هم که در مسئولين تراز اول مملکت براي توسعه وجود دارد زمينه براي پيشرفت و توسعه شهرستان بيش از پيش فراهم است فقط کافيست که مسئولين و نماينده شهرستان با برنامه اي روشن و حساب شده مطالبات واقعي مردم را از دولت مردان بخواهند و پيگيري مستمر داشته باشند. مطمئنم که که اگر اينطور باشد وضع شهرستان دگرگون خواهد شد.
ما بايد به سطحي از شعور و صداقت برسيم که در هر پست کليدي هستيم مطالبات مردم و شهرستان را به بالا دستي ها به صورت فعال منتقل کنيم چنانچه مسايل و مشکلات حل شد و يا با آنها برخورد منطقي صورت گرفت فبها، اما اگر چنين نشد با شجاعت تمام به مردم بگوييم ما آنچه در توان داشتيم انجام داديم اما اشکال و موانع جاي ديگر است و زمام امور را رها کرده شايد يکي ديگر قوي تر و شجاع تر از ما پيدا شد و گامي به جلو برداشت. به اميد آن رزو

قحط جود است آبروي خود نمي‌بايد فروخت باده و گل از بهاي خرقه مي‌بايد خريد

گوييا خواهد گشود از دولتم کاري که دوش من همي‌کردم دعا و صبح صادق مي‌دميد

دامني گر چاک شد در عالم رندي چه باک جامه‌اي در نيک نامي نيز مي‌بايد دريد

- ayarezaei@gmail.com


م-م
پنجشنبه 13 مرداد 1390 ساعت 2:14

با عرض سلام لطفا در مورد هويت جناب استاد انوشيروان روحاني و شهرزاد روحاني در صورت امكان اطلاعاتي منتشر كنيد

- m-mohammadi116@yahoo.com


اميد تهراني از تهران
چهارشنبه 12 مرداد 1390 ساعت 7:35

لطفا در مورد دانشجوي رودباري كلشتري كه در كشور ايتاليا به عنوان دانشجوي نمونه شناخته شده در رشته پزشكي بار ديگر از كشور كانادا بورس تحصيلي گرفته اطلاعاتي منتشر كنيد

- farhadi_inwel@yahoo.com


فرابرز سيد حسيني نوجوکامبري
دوشنبه 22 فروردین 1390 ساعت 13:9

سلام جناب عبداللهي.متاسفانه بعد از زلزله سال 69عليرغم کمکهاي فراوان داخليوخارجي به دليل نبودن برنامه شهر سازي امروز شاهدمشکلات زيادي در بخشهاي ساختمان بهداشت واشتغال هستيم.همچنين خشکسالي و افات کشاورزي هم در بخشهاي دامداري وکشاورزي مزيد بر علت شده است و مسيولين سهرستان رودبار هم تا انجا که من ديده ام فقط به ايجاد فضاي پارک ماشينهاي عبوري مسافران جهت خريد زيتون بسنده کرده اندو از عمران و اباداني داخل شهر غا فل هستند.براي تغيير اين وضعيت تنها انتخاب نماينده مجلس کافي نيست بلکه مردم و جوانان رودبار بايد در صحنه باشند و با تلاش و کوشش وضعيت را تغيير دهند نه اين که به شهر هاي مجاور مهاجرت کنند که هر جا بروند اسمان همين رنگ است.

- shahryar_5274@yahoo.com
پاسخ:
ديلمستان:
با توجه به اختيارات زياد نماينده در كشور به نظر مي رسد اولين قدم براي پيشرفت و آباداني انتخاب يك نماينده ي قوي و پركار است.


صالح عزيزي
چهارشنبه 17 فروردین 1390 ساعت 22:34

سلام و خسته نباشيد
من اهل استرامرز,جوبن هستم,ولي الان تهران زندگي ميكنم,چون رودبار هيچي نداره,
كاشكي رودبار جايگاه واقعيشو پيدا كنه,
اگه مطلب بيشتري در مورد سرامرز و دفينه هاش ميدونين خوشحال ميشم پست بذارين.
ممنون

- amir_mohamad2009@yahoo.com


فرابرز سيد حسيني نوجوکامبري
دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 21:55

سلام جناب عبدالهي لطفا اگر در مورد تاريخجه حضور نيروهاي ارتش سرخ در رودبار وساخت جاده ماستاخول 1944اطلاعاتي داريد بيان کنيد ممنون

- shahryar_5274@yahoo.com


زهرا اميري دوگاهه
دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 21:43

با سلام
بابا و مامان من بچه ي رودبار محله بالا بازار و گلديان هستن . و در حدود 20 سال است که در تهران زندگي مي کنند . ما در سال چندين بار به رودبار مي رويم اما واقعا در حق اين شهر و مردمانش کم کاري مي شود اين شهر مردماني بسيار خاکي و مهمان نواز دارد اما امکانات رفاهي انگونه که در شهرهاي ديگر وجود دارد در اين شهر نمي توان ديد مثلا بچه هاي گلديان در روزهاي سرد زمستان بايد مسير زيادي را براي امدن به مدرسه طي کنند . چو ن در محله انها مدرسه نيست . امکانات تفريحي که به هيچ عنوان وجود ندارد افسوس . من فقط خواهش مي کنم به اين شهر که شهر شکوفه هاي زيتون مي باشد بيشتر رسيدگي شود.

- s_b.amiri@yahoo.com


ضرغام مهرگانفرد
دوشنبه 15 فروردین 1390 ساعت 21:40

دوست عزيز جناب عبدالهي
من مهرگانفرد هستم مدرس دروس روانشناسي در دانشگاههاي شهرستان رودبارو روانشناس مرکز مشاوره وخدمات روانشناسي اميد منجيل از نکته سنجي شما سپاسگزارم .
شهرستان ما متاسفانه حياط خلوت دعواهاي سياسي شرق و غرب گيلان شده و ما در جنوب گيلان با تمام پتانسيل موجود بالاترين نرخ بيکاري را در استان گيلان داريم از طرفي شهرستان ما هنوز نتوانسته از صدمات رواني زلزله خرداد 69 رهايي يابدچون آسيب ديدگان رواني اين فاجعه به حال خودشان رها شدند و بنده درمرکز درماني روانشناسي و مشاوره هر روز اين مشکل رامشاهده مي کنم تا جايي که اين عزيزان براي آرامش خودسالهاست از داروهاي آرامبخش استفاده مي کنندکه خود جاي تامل دارد.
اميدوارم شهرستان زيباي ما جايگاهي در خور شآن مردمان سخت کوش خودرا بيابد يا علي تا بعد......

- mehreghanfard@yahoo.com


زماني
دوشنبه 23 اسفند 1389 ساعت 1:53

من دکتر حاتف يکي از گيلاني هاي مقيم خارج از کشورهستم مقاله شما را در مورد مهاجرت وحشناک رودبار را مطالعه نمودم
جاي بسيار تاسف دارد که نسبت به يکي از مناطق کهن کره زمين که داراي تمدن بالاي هفت هزارساله است ابنگونه بي مهري مي شود .طبق تحقيقات دانشمندان خارجي تمدن باستاني قوم ماد برگرفته از تاريخ نمدن شهرستان رودبار است. آثار باستاني بدست آمده از اين قوم با سفال نوع فليده رودبار(با سابقه هفت هزارساله) وجام مارليک نصفي رودبار (با سابقه سه هزار ساله) مشابهت دارد که اين غرور وتمدن بايد براي شهرستان رودبار برگردد .
اين غرور با اجرايي شده طرح تله کابين چند منظوره شهري 5 ايستگاه شهر رودبار (آدلفک) قابل اجرامي باشد .
بهتر است عزيزان جهت مطالعه ان طرح عظيم که در صورت اجرايي شدن آن 50 هزار زمين هاي ييلاقي شهرستان رودبار در مسير توسعه قرار خواهد گرفت را از هفته نامه شکوفه هاي زيتون در خواست نمايند .
در اين صورت است که نه تنها جلوي مهاجرت سکنه شهرستان رودبار گرفته خواهد شد بلکه شهري توريستي و مهاجر بذير خواهد شد وتوسعه واقعي منطقه را در بر خواهد گرفت

-


کيايي
جمعه 20 اسفند 1389 ساعت 16:21

انتخابات
شنيده ها حاكي از آن است كه اشخاص شرح ذيل به عنوان كاندايدا احتمال حضور در انتخابات آينده مجلس از شهرستان رودبار را دارند.

?-آقاي صمد مرعشي نماينده فعلي شهرستان رودبار.

?-آقاي عطااله حكيمي نماينده دوره گذشته مردم شهرستان رودبار.

?-آقاي دکتر رضا اکبرزاده،استاد دانشگاه و معاونمالي دانشگاه اميرکبيرو دانشگاه اهل البيت(رئيس دانشگاه اهل البيت آقاي مخزن موسوي).

4- آقاي ناصر مردانپور فرماندار فعلي شهرستان رودبار.

-شما چه حدس مي زنيد نفرات بعدي چه كساني خواهند بود ؟

-


محمد عبدالهي مهرآيين
پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 2:10

ضمنا چيزي که يادم رفت خدمت شما ونيز دوست گرامي جناب آقاي مطلبي عمارلويي وديگر دوستداران اين سايت خوشنام بعرض برسانم اين است که ميگويند که شما قاچ زين اسب را بگير سواري پيشکشت شما از قزوين به طرف اين شهرستان دراتوبان که حرکت ميفرماييد نام رودبار از دفترچه ليست وزارت راه حذف شده و مثلا نوشته اند امامزاده هاشم اينقدرکيلومتر !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهمين يازده کيلومتر اتوبان که بايد از رودبار ومنجيل بگذرد گويا آنقدر براي خيلي ها گران تمام ميشود که خواسته اند و يا ميخواهند که شامل مرور زمان بشود گويا اين شهرستان منطقه اي فراموش شده است !!! اگر نيست پس کو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونرخ ميوه وتره بار دراين شهرستان ازرشت ونيز قزوين هم بالاتراست !!!! اگرمرکبات استان گيلان دررشت کرايه کمتري ميخواهد پس قزوين چرا ارزانتر ازرودباراست !!!!!!!
تادرودي ديگر بدرود

- mehraeen_624@yahoo.com


محمد عبدالهي مهرآيين
پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 2:7

دوست گرامي جناب آقاي نامدارجعفري
درود برشما
ضمن سپاس از ارائه نظر منطقي شما
هنگامي که آقاي خاتمي رئيس جمهور بود سهميه کارخانجات استان گيلان را به يزد بردند و آنقدر توليد کارشد که اهالي گيلان بهمراه کارگران ديگر استانها به آنجا سرازير شدند و حتي همشهريهاي من و شما هم به آنجا مراجعه و مشغول شدند
حالا سوال اينه که چرا کارخانجات سهميه استان گيلان سر از استان يزد درمي آورد !!!!؟؟؟؟
خوب مشخص است بقول امروزيها لابي يزدي ها قوي است همانگونه که لابي اصفهاني ها و لابي مازندراني ها !!! و الا آخر ...
ازاستان گيلان يک نفر را به عنوان وزير برگزيدند که خود وزارتش هم چنگي به دل نمي زد و بالاخره اوهم مدتي ماند و ديگه سروکله اش هم پيدا نيست
دوست گرامي زير همين سرسبزي گيلان محروميتي کلان پنهان شده که بدون اغراق شايد شاگرد اول محرومها هم باشيم !!!!
ما قراره همواره اول باشيم اول در نخبه پروري و فرهنگ ونيز اول درمحروميت !!!! ؟؟؟
شايد علتش اين است که صداي ما رسا نيست و لابي نداريم و کساني را هم که بعنوان نماينده انتخاب مي کنيم شايد آنها هم صدايشان آنقدرها رسا نيست !!!؟؟ تا نظر ديگر عزيزان و گراميان چه باشد
ضمنا ازتمام بازديدکنندگان اين سايت خواهشمندم دراينگونه بحث ها شرکت وارائه نظر لطف بفرمايند شايد راهگشاي برخي مشکلات باشد واگر هم نشد درنشست اينترنتي باهم گپي زده ايم و بقول خودمان شب نشيني بدون شب چره هم دنيايي دارد
سرافرازيتان پايدار
پاينده ايران
برقرار وهرچه گسترده ترباد دوستي انسانها باخودشان و با محيط زيست وباشندگان آن

- mehraeen_624@yahoo.com


مجتبي حجرگشت
پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 1:58

اينجانب با ديدگاه بازديد كننده محترم نامدار جعفري موافق هستم ، چرا گيلا ن با اين همه ثروت و موقعيت جغرافياي و بستر مناسب براي هرگونه سرمايه گذاري ، امروز اين وضعيت را دارد ؟

- mhajargasht@gmail.com


محمد عبدالهي مهرآيين
چهارشنبه 20 بهمن 1389 ساعت 8:22

نظرات دوست گرامي جناب " علي " براستي نظريه کاربردي بوده و تمام موارد اشاره شده دراين نظريه را مي پسندم
اگرنماينده اي وزين وبا شهامت وخردمند داشته باشيم که خودرا نماينده مردم بداند !!! نه درحرف بلکه درعمل مسلما اين مسائل را درصحن مجلس ودر کميسيون هاي مختلف پيگيري ودردي از دردهاي مردم اين منطقه را دوا خواهد کرد مثل نماينده قبلي لاهيجان !!!
واينکه برخي ها که دردوران خدمتشان خدمتي به شهرستان نکرده اند نيز با حساب سرانگشتي وآمار مشخص است وهيچ نوع انگي هم نيست
مديران را غالبا ميتوان برچهار دسته زير تقسيم بندي کرد
1- آنکه مي تواند و ميخواهد که کار بکند
2- آنکه نميتواند ولي ميخواهد ....
3- آنکه مي تواند ولي نمي خواهد....
4- آنکه نه مي تواند ونه مي خواهد ....
که ارزيابي مديران ونمايندگان رودبار تاکنون را بعهده بينندگان وکاربران سايت وزين ديلمستان وامي گذارم شما خودتان قضاورت بفرماييد !!!!! که ما اصلا ازگروه اول تاکنون دراين شهرستان داشته ايم ؟؟ يا خير !؟
واين سروده را نيز دراين ويژگي پيشکشتان ميکنم

(وظيفه يک انسان )

هرکس که آرمانش خدمت به مردمان است
اوصاحب کرامت وزجمله مِِهان است
چون يک گره ز کار مردم همي گشايد
شايسته است ونيکو محبوب آد مان است
چون فکر وآرمانش آکنده شد به نيکي
کردار نيک دارد نيکوش گفتمان است
ني کبر وخود پسندي آلوده دامن وي
ني زاهد ريايي ني مطلق العنان است
فرجام نيک خواهد از بهر اين خلايق
چون فکر نيک دارد ذاتش بسان آن است
شادي خود نمايد قسمت ميان مردم
امّا غم وجودش درسينه اش نهان است
درکوشش است دائم تاجمله کم نمايد
آلام دردمندان قصدش نه غير آن است
باشد عدوي دزدان هم جمله چاپلوسان
هم دشمن ريا و هم جمله کاذبان است
عيب بشر نگفته " نيکي او بگويد
هم رازخلق نزدش کتمان وهم نهان است
اينگونه آدمان را برخي فرشته خوانند
کز آسمان بالا نازل به اين جهان است
مي گويمت که ايشان ازمردم زمين است
امّا ز نوع خوبش وين برهمه عيان است
اين آدمي که شرحش دادم بطول وتفصيل
يک آدم طبيعي ازخيل آدمان است
ازبس که نوع آدم دور از وظيفه اش شد
يک آدم طبيعي همچون فرشتگان است
گريک نفر ببيني کمتر ازاين نمونه
آو آدميست کاهل وزجمله غافلان است
بهتر که وارهاني اورا زخواب غفلت
حيف است جا بماند لايق به امتحان است
وانکس که نيست شايق برکسب هر فضيلت
شايد ورا توان گفت ازجمله آدمان است
وانکس که رذل باشد هم دشمن فضايل
درشکل باشد انسان يا درلباس آن است
بربخردان فاضل ازما درود بسيار
براين گروه آخر ازما دوصد لعان است
چون عاري از فضيلت هستي تو( مهرآيين )
بيدار بايدت شد اين خواب " بس گران است
- mehraeen_624@yahoo.com


مطلبي عمارلو
چهارشنبه 20 بهمن 1389 ساعت 8:21

اينکه تا مردمي با ابتکار خودشان در اوضاع و احوال خود تغييري ندهند، خداوند اوضاع و احوال عمومي آنها را عوض نمي کند، سنت لايتغير الهي است: «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم؛ بي ترديد خداوند سرنوشت قومي را تغيير نمي دهد تا آنها وضع خود را تغيير دهند» (رعد/11).
تا ما نخواهيم کسي نمي تواند وضع فعلي ما را تغيير دهد و به سمت پيشرفت و انتخاباتيکي از سنت هاي الهي است بايد نگاه کنيم چه کساني را به نمايندگي از مردم شهرستان رودبار به خانه ملت مي فرستيم.
مصلح بايد خود صالح و پاکدست باشد.کسي که دور و اطرافيانش سالم نباشند چگونه مي تواند سالم باشد .

-


نامدار جعفري
چهارشنبه 20 بهمن 1389 ساعت 8:18

جناب آقاي عبداللهي
سلام و خسته نباشيد بي پايا مرا پذيرا باشيد .
به راستي جاي بسيار تاسف است گاهي مهاجرت هاي طولي و عرضي که در مناطق صورت ميگيرد خروجي ها و پيامدهاي ناهنجار بسياري را در برميگيرد .
اما بايد انديشيد چگونه استان مازنداران استاني که دقيقا همجوار و همسايه با گيلان است و داراي همان اقليم مي باشد چه اندازه رشد داشته ولي گيلان همچنان فقير و کوچک مانده است تقريبا هيچ کارخانه اي در مازندران بسته يا ورشکسته نشده و حتي به تعداد کارخانه ها که در بر گيرنده فرصت هاي غني شغلي است افزوده شده اين در حالي است که بيشترين آمار و درصد قبولي دانشگاهها و مراکز عالي گيلاني هستند . اکثر نخبگان ما مردمان برخاسته از گيلان زمينند . بايد انديشيد . اشکال کار کجاست ؟ استاندار يا شهردار و يا نمايندگان آن استان قطعا بايد مشکلات سيستم مهاجرتي در اين استان را در اين سه گزينه جستجو کرد .

-


علي
شنبه 16 بهمن 1389 ساعت 8:31

با سلام تا موقعي که ما نخواهيم اين وضع را تغيير بدهيم ،هيچ اتفاقي نمي افتد.کارهاي بزرگ نيازمند آدم هاي بزرگ است،آدم هاي حقير حتي از انجام کارهاي کوچک هم برنمي ايند.نجات شهرستان رودبار همت همه را مي طلبد.يک برنامه ريزي کوتاه مدت و يک برنامه ريزي دراز مدت.
در کوتاه مدت بايد يک نماينده دلسوز انتخاب شود و روءساي ادارات دلسوزتر.با اين برنامه کوتاه مدت،به جايي نمي رسيم که نماينده شهرستان بگويد حق شهرستان رودبار را نداده اند!!آقاي نماينده بعد از سه سال نمايندگي اين چه حرفي است؟شماي نماينده بايد حق شهرستان رودبار را به نمايندگي از مردم مي گرفتي!!
مسئولين ادارات و همچنين نماينده بايد بومي باشند.اين امري مرسوم و پذيرفته شده در همه ي شهرستان هاست.
اما کانديدايي اين روزها روي زبان ها افتاده که قبلا پست مهمي در شهرستان داشته است.برادر عزير تو در آن پست مهم چه کا مثبتي انجام دادي که حالا مي خواهي نماينده شوي؟؟
يعني در اين رودبار يک کانديد با دل و جرأت پيدا نمي شود که شهرستان رودبار را از اين وضع نجات دهد؟؟
آقا کمي به رشت،لاهيجان ،لنگرود،صومعه سرا...نگاه کنيد.
کجايند رودباري هاي تحصيل کرده و باغيرت تا حق شهرستا رودبار را بگيرند.

-


محمد عبدالهي مهرآيين
دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 23:5

جناب آقاي اميري نظري
درود برشما
چون در ويژگي زبان ديلمي خيلي ها مي پرسند که آيا زبان اين منطقه تاتي است ويا غير
وحتي براي خود اينجانب نيز کاملا محرز نشده وآگاهي لازم دراين مورد را ندارم
لذا خواهشمندم طي فراخواني از بينندگان سايت بخواهيد که موارد مستند ومکتوب وبا ذکر منبع موارد مورد نظر خودرا دراين خصوص اعلام نمايند تا اينکه اين شبهات برطرف وحقيقت زبان مورد استفاده ما برهمگان مشخص شود
باسپاس فراوان
مهرآيين

- mehraeen_624@yahoo.com


محمد عبدالهي مهرآيين
دوشنبه 11 بهمن 1389 ساعت 4:35

ديلم
روي ديواردلم حک شده باخون تنم
که من ِ دل شده خود عاشق خاک وطنم
زادگاهم چوبُده ديلم ازاين رو گويم
ديلمان جاي گرفتست به قلب وطنم


- mehraeen_624@yahoo.com


علي اکبري لياولي
جمعه 8 بهمن 1389 ساعت 14:57

زنده باد هر آنکس که نکو داشت نام وطن
جناب آقاي عبدالهي
با درود بر شما تقدير و تشکر از شاعر جليل القدر ، عالي مقام و عارف خطه شهرستان رودبار زيتون
بسيار شعر دلنشين و زيبا سروده اي و بنده فيض بردم . تقاضامندم اگر امکان دارد شعري درباره خورگام بنگاريد
در پناه ايزد تعالي

-


مجيد
پنجشنبه 7 بهمن 1389 ساعت 12:45

متاسفانه اين بلايي است که در تمامي مناطق و شهرهاي ديلمي نشبن در حال رخ دادن است . اگر گذرتان به حدفاصل تاکستان تا ابهر در اتوبان قزوين به زنجان رسيد خواهيد ديد اين منطقه در دهه بعد چه رشدي خواهد داشت . اتوبان زمين مناسب و آب و راه آهن و نزديکي به پايتخت از جمله مزاياي اين منطقه است . اگر اين درست تر نگاه کنيم خواهيم ديد که تمامي اين مزايا در رودبار و يا سياهکل هم وجود دارد . الزاما شهر صنعتي نبايد که در کنار رودبار باشد چند ده کيلومتر ان طرف تر يا آتطرف تر . مشکل نا گفته پيداست ... نمايندگان ما . همه چيز به دست آنهاست .... حرف زياده ولي ولي....

-


محمد عبدالهي (مهرآيين)
دوشنبه 4 بهمن 1389 ساعت 5:13

دوست گرانسنگم جناب آقاي ميلاد اصغر زاده
درود برشما
باابراز خرسندي زايدالوصف از آشنايي باشما وطرز فکر وبينش حضرتعالي واينکه براستي براي برون رفت ازمشکل حاد منطقه واينکه درمقابل آيندگان حقيقتا مسئوليم ودراين هيچ شکي نيست وازاينکه صحبت ازکارگروه فرموديد بسيار منطقي است وحقير هم بعنوان کوچکترين عضو اجتماع خود درخدمت هرکسي وگروهي که خواستار راه حل اين مشکل باشد درحد توان ناچيزم درخدمت اهداف عاليه آن خواهم بود
وازاينکه دررابطه با اعتراضات بخاطر جلوگيري ازکاهش قطر لايه اوزون صحبت فرموديد فرمايشان بجا ومنطقي است وبايد ازاين بي تفاوتي درمقابل سيل مهاجرت ازاين شهرستان داراي ويژگيهاي منحصر بفرد خارج شده ونشان دهيم که مسئوليت پذيرهستيم ونشستن ونظاره گر اين موضوع بودن مسئوليت را ازماسلب نمي کند با تمام نظرات حضرتعالي بصورت دربست موافقم الا :
1-حقير کوچکتر ازآنم که شما اينهمه محبت درحقم رواداشته ايد وازبزرگواري شما که همه را مثل خودتان خوب مي بينيد سپاس بسيار دارم
2-ديگر چيزي براي ابراز مخالفت با ايده شما پيدا نکردم وازاينکه ماهمديگررانديده وحقير شمارا تاکنون زيارت نکرده ام بايد اذعان کنم همانگونه ازفحواي کلمات نوشته شما مشهود است فردي خرد گرا هستيد وشمارا بعنوان استاد خودم قبول دارم وحضرتعالي خودتان بيش ازهمه استحضار داريد که فصل تمايز انسانها طرزتفکر آنهاست وبا اين طرتفکر شما ..من احساس ميکنم که خيلي مدتها است که شما را ديده ام ودرذهنم فضاي لازمه را اشغال فرموده ايد وعليرغم همه اين مسائل حقيرهم مايل به رويت فيزيکي شماهستم تا با همفکري باهم شايد باندازه حتي نوک سوزني بتوانم درخدمت شهرستان وآب وخاکم که تمام وجود من از خاک آن وهواي مطلوبش ارتزاق کرده ونفس کشيده است باشم فکر ميکنم شماهم باحقير هم عقيده باشيد.
درهمين جا از آقاي نظري که ازلحاظ سني همسن کوچکترين فرزندم ولي ازلحاظ شهامت و احساس مسئوليت مقام والايي داشته وباعث گرديده تا اين صحنه همدلي وهمزباني بوجود آيد سپاس فراوان دارم .
شماره تماس حقير اين است 09111304270 وساکن رودبار کوي تکليم هستم.
بدرود ودوصد بدرود
دوستدارتان محمد عبدالهي (مهرآيين )

-


ميلاد اصغرزاده
دوشنبه 4 بهمن 1389 ساعت 5:12

دوست عزيز ؛جناب اقاي عبدالهي
بي نهايت خوشحالم ازاين که در گريز باران به زير سقفي پناه اورده ام که درآن دوستاني ايستاده اند که تا به حال نمي شناختمشان،دوستاني که درنه گريز باران بلکه در هواي همصحبتي امده اند
دغدغه ي شما در مورد خالي از سکنه شدن اهسته اهسته شهرستان و متروکه شدن اندک اندکش يک دغدغه ي مشترک است که من و اغلب دوستاني که ميشناسم هم به ان فکر کرده ايم .اين موضوع جاي بحث بسيار دارد و شايد لازم باشد که به عنوان بزرگترين معضل شهرستان در کارگروههايي به بحث گذاشته شود و يک خوانش عمومي براي هم انديشي در مورد ان در سايت ها و نشريات به وجود بيايد .البته اين چيزي نيست که در حوصله ي مديريت روزمره اداري شهرستان واستان باشد و اگر هم بر فرض محال صحبتي و بحثي بر سر ان باشد تجربه نشان داده است که مديريتهاي اداري واجرايي فقط توانايي برخورد هاي نمادين وسمبليک در مورد همچنين معضلاتي را دارند و در واقع تمام تلاش انها معطوف به مشکلات فراوان روزمره است .بنابراين فکر مي کنم که اين نه يک لازم بلکه يک واجب بر طبقه ي جوان و تحصيلکرده ي شهرستان است که به اين موضوع فکر کرده و راه چاره اي بيابند و اين فقط يک شعار ناسيوناليستي احمقانه نيست.اگر دست روي دست بگذاريم و به گذر ثانيه ها نگاه کنيم بدون ترديد در پنجاه ،شصت سال اينده با متروکه گي کامل بخش عظيمي از روستاهاي شهرستان و شايد شهرهاي ان رو به رو باشيم و احتمالا انوقت در پيش روي فرزندان و فرزند زادگانمان شرمنده خواهيم بود که چرا هيچ کاري براي زادگاه و موطن خودمان نکرده ايم و فرزندانمان اصالتاً تعلق به سرزميني خواهند داشت که وجود خارجي ندارد .اين مشکل شهرستان فقط با صحبت هاي پراکنده و مقاله نويسي حل نمي شود بلکه پيش از هر چيزي نيازمند ايجاداين دغدغه در بين تحصيلکردگان منطقه و بعد يک اجماع عملي براي پيدا کردن يک راهکار کوتاه مدت وميان مدت است.مثلا چرا نبايد اين سوال از نامزدهاي انتخاباتي پرسيده شود که شما براي بازگردان طراز منفي مهاجرات يا حداقل متوقف کردن ان چه برنامه اي داريد.
دوست من نمي دانم چرا اين حرفها بايد از نظر عده اي نداشتن دغدغه ي نان شب و داشتن ذهن خمار به حساب بيايد در حالي که در گوشه ي ديگري در جهان عده اي در اعتراض به شيوع گازهايي که منجر به افزايش قطر لايه ي ازن مي شوند و امنيت انسانهاي چند صد سال بعد را تهديد مي کنند واکنش نشان مي دهند و يا در اعتراض به سياست هاي ناهمسان کشورهاي شمال در جهاني سازي رنج مسافرت هاي دور ودراز را به خود مي دهند.به راستي ايا ما در مقابل اينده مسئول نيستيم.؟!

***
راستي يک مقاله ي تقريباً مرتبط با اين موضوع براي سايت فرستاده ام که با نام "دوست گرانسگ ناديده ام"احتمالاً در ارشيو سايت هست .
***
اقاي عبداللهي شما قريحه ي سرشاري در شعر گفتن داريد .مخصوصاً از انجا مي گويم که شعر شما شعري که تمامش در لحظه اي از دل بجوشد ودر وصف عشق وگل وبلبل در چند بيت کوتاه بيايد نيست بلکه در وصف يک شهرستان است و جدا از عشق شما به وجب وجب ان بيانگر توانايي شما در بيان منظوم نيز هست.
پيشنهاد ميکنم اين شعر را به فرمانداري شهرستان بدهيد تا در ساختمان خود يا در يکي از ورودي هاي هاي شهرستان نصب کند .

-


   ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :   (الزامی) 
پست الکترونیکی :   
وب سایت :   
متن نظر :   
    info@deilamestan.com   
  ديگر مطالب
روستاي ديلمي نشين سولقان، بخش کن، شهرستان تهران
کلکافيس
روستاي زيبا و ييلاقي پيجه‌بُن
اعلاميه اي از يك درگذشته در قبيله ديلم؛ اهواز
آبشاري زيبا در روستاي فرارود، دهستان بلوکات شهرستان رودبار زيتون؛ استان گيلان
روستاي ديلمي نشين اغشت
روستاي ديلمي نشين سنگان
اسرار زندگي حيدر علي اف/ ريشه هاي کُردي خاندان علي اف
کامبوزيا پرتوي
اقوام اوليه و بومي گيلان
نمايي از قلعه حسن صباح روستاي گازرخان، رودبار الموت ديلمي
ساختمان قديم بقعه امامزاده محمد بن حنفيه، روستاي بيورزين بخش عمارلو رودبار